image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Xin ý kiến các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên đến năm 2045
Lượt xem: 263
Xin ý kiến các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên đến năm 2045

Xin ý kiến các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên đến năm 2045

Thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân thành phố giao về việc lập Nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên đến năm 2045, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 05/4/2023 lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư tham gia vào Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên đến năm 2045.

Để có cơ sở hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các phòng ban, cơ quan, đơn vị, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và cộng đồng dân cư nghiên cứu cho ý kiến về các vấn đề liên quan nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Thủy Nguyên đến năm 2045.

Các ý kiến tham gia nhiệm vụ quy hoạch được gửi về phòng Kinh tế và Hạ tầng (email: thuynguyen.congthuong@haiphong.gov.vn) để tổng hợp trước ngày 28/4/2023.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới